آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

لول متر (سطح سنج )هیدرواستاتیک

ابزار دقیق

لول متر (ارتفاع سنج )هیدرواستاتیک بر اساس اندازه گیری عملکرد فشاری قادر به اندازه گیری ارتفاع مخازن می باشد ، این سنسورها قابل نصب در محیط باز و زیر آب می باشند.
این سطح سنج دارای یک سنسور فشار هیدرو استاتیکی است که فشار هیدرو استاتیکی ستون مایع را اندازه گیری می کند.